משלוחים והחזרות

ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ה. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, ללא שימוש כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ועל חשבון הלקוח.
ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של האתר.
ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.
י. מובהר בזאת כי באם הלקוח יבטל הזמנה שנשלחה זה מכבר, יחוייב בדמי המשלוח המלאים, בנוסף לתנאים כפי שמופיעים בסעיף זה.

1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי:
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
טו. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

מדיניות החזרת מוצר

אנו מקווים שאהבתם את המוצרים שקניתם, במידה ולא, אין בעיה, אתם רשאים להחזיר את המוצרים תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר למחסני החברה שברחוב יהודה מרגוזה 38, יפו בין השעות 09.00- 17.00
ובכפוף לתנאים הבאים:
1. ערך הרכישה עולה על סך של 50 ש”ח.
2. הלקוח יחויב בדמי החזרה (ביטול עסקה) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
ב. באם חברת האשראי שדרכה בוצע התשלום תחייב את האתר בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי האתר לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
3.הלקוח יחזיר את המוצרים באריזתם המקורית ועל חשבנו בנוסף לחשבונית המקור ובתנאי שלא עשה שימוש כלשהו במוצרים.
4. באם הלקוח קיבל מוצר או מוצרים במסגרת מבצע של משלוח חינם כפי שהאתר רשאי לעשות מעת לעת, יחויב הלקוח בדמי המשלוח המלאים כאילו עשה רכישה רגילה שלא במסגרת המבצע.
5. הלקוח שבצע רכישה רגילה שלא במסגרת מבצע “משלוח חינם” רשאי להחזיר את המוצרים באופן פיזי למחסני החברה שברחוב יהודה מרגוזה 38, יפו בין השעות 09.00-17.00 וזאת ללא חיוב דמי המשלוח.
6. הלקוח יזוכה בסכום המגיע לו לאחר הקיזוזים המתוארים בסעיפים 2 ו-4 דלעיל, דרך כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, או המחאת במזומן באם הרכישה אכן נעשתה במזומן.

החזרת מוצר פגום

1. במקרה של אספקת מוצר פגום ע”י האתר, יהיה הלקוח רשאי לקבל מוצר חלופי או את כספו ובתנאי שלא עשה כל שימוש במוצר.
2. במקרה של טענה לפגם במוצר שלאחר שימוש, יחזיר הלקוח את המוצר למחסני החברה, האתר יבצע בדיקה אובייקטיבית ובמידה ויתברר שהפגם במוצר נעשה לאחר שימוש ראוי וסביר, אזי רשאי הלקוח לקבל מוצר חלופי במחסני החברה בלבד.
3. במקרה וירצה הלקוח כי האתר ישלח אליו את המוצר החלופי, אזי יחויב הלקוח בדמי המשלוח וזאת לאחר שהחזיר את המוצר הפגום למחסני החברה שברחוב יהודה מרגוזה 38, יפו בין השעות 09.00-17.00.